top of page

 

 

 

 

 

Traditional History of Tang Soo Do

auteur: J.Enoch
vertaling en bewerking: Egbert Bakker

 

Oorsprong

Voordat we kijken naar de meer moderne aspecten van Tang Soo Do is het belangrijk om te kijken naar de geschiedenis van Korea voor een goed begrip van de oorsprong van onze kunst. De oorsprong van oosterse vechtsporten gaat terug naar hun ontwikkeling in de 6e eeuw in China door boeddhistische priesters. Deze vroege beginselen verspreidden zich naar andere landen, waaronder Korea, waar ze werden ontwikkeld tot meer verfijnde versies van de eerdere kunst.

 

In 2333 voor Christus op de 3e dag van de 10de maand werd een land genaamd Chosun gesticht op het Koreaanse schiereiland en vanaf die datum begint traditioneel de Koreaanse geschiedenis. Omdat Tan-Gun de oprichter was, wordt deze datum beschouwd als het begin van de Tan-Gun tijdperk of Tan-Gi zoals dat kortweg heet in het Koreaans. Het jaar 2002 is dan ook jaar 4335 van het Tan-Gun tijdperk. Koguryo werd gesticht in 37 voor Christus in Noord-Korea. De Silla dynastie werd gesticht in 57 voor Christus in het zuidoosten van het schiereiland en Paikche werd gesticht in 18 voor Christus.

 

Na het oude Chosun, regeerden de drie koninkrijken Koguryo, Paikche en Silla over het Koreaanse schiereiland. Deze drie streden voortdurend tot 668 na Christus. Toen overwon Silla en verenigde de drie tot één koninkrijk. De doorslaggevende factor in de overwinning van Silla was een elite korps van jonge krijger ridders van adel, genaamd de Hwarang, die samen met een extreem hoge morele code van loyaliteit en respect streden. Deze krijgers waren allemaal experts in de praktijk van Hwa - Rang do, een sport van voetgevechten die later uitgroeide tot Bahk Soo Do. Hun toewijding inspireerde anderen om hun erecode en principes te adopteren.

Middeleeuwse ontwikkeling

Een krijgsheer, Wang Kun, onderwierp het verenigde Silla Koninkrijk in het jaar 918 en een nieuw koninkrijk genaamd "Koroyo" duurde 475 jaar. In het jaar 1392 overwon het nieuwe koninkrijk, Yi-dynastie, en duurde ongeveer 500 jaar. Ongeveer een periode van duizend jaar verstreken tussen de twee dynastieën. Tang Soo Do werd erg populair bij het grote publiek. In die tijd waren er verschillende namen zoals Kwon Bop, Tae Kyun, Soo Bahk, Tang Soo. Het eerste complete Martial arts boek werd toen geschreven. Het belangrijkste boek heette "Mooyae Dobo Tongji". Het werd geschreven in het jaar 1790 en bevat illustraties waarbij de theorie van 'Soo Bahk Ki', de formele naam van Tang Soo Do, zich snel had ontwikkeld tot een verfijnde kunst van gevechtstechnieken.

 

De kaart hieronder toont fasen in het proces van de Koreaanse eenwording. De eerste fase wordt traditioneel genoemd de "Drie Koninkrijken" periode, maar als we kleine zuidelijke Kaya (of Karak; Japanse Mimana) erbij optellen, die was gerelateerd door de handel en andere factoren aan Japan, waren er vier entiteiten die betrokken. Ze komen in beeld na de terugtrekking van de Chinese koloniale macht in 313. Paikche, net zoals Koguryo, was in de zone van de voormalige Chinese bezetting en invloed. Silla (of Shilla), aan de oostkust, was buiten die zone.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

China was in die tijd verdeeld in noordelijke en zuidelijke soevereine staten. Waar Koguryo contacten over land met het noorden van China had voortgezet, was Paikche in contact door zee met de zuidelijke Chinese staten, waar het boeddhisme geïntroduceerd in 384 werd. Silla kwam ook onder Chinese invloed en in 503 nam men de Chinese titel wang "koning" over voor zijn heerser. Een wetboek in Chinese stijl werd kort daarna opgesteld en het boeddhisme werd in 528 aangenomen. Silla en Paikche elimineerden de tussen hen in liggende Japanse enclave van Kaya in 562.

 

China werd herenigd [onder de korte Swei dynastie] in 589 en probeerde meteen om de controle over Korea te herkrijgen. Koguryo sloeg een grootschalige aanval af in 592 en latere aanvallen op een nog grotere schaal in 612-614 mislukten jammerlijk waardoor het einde van de Swei werd bespoedigd. De daaruit voortvloeiende Tang-dynastie lanceerde aanslagen in 644, 646, 658 en 659, die ook niet lukten. Uiteindelijk slaagde een Chinese marine-aanval op Paikche in 660, samen met de medewerking van Silla op het oosten er in Paikche te vernietigen. Een gezamenlijke Tang / Silla campagne onderwierpen Koguryo.

 

Controle over het resulterende verenigde schiereiland werd vervolgens betwist tussen Tang China en Silla met als gevolg dat Tang China uiteindelijk Silla erkende in het zuiden en Parhae (Ch Pwohai, het Koguryo overblijfsel plus naburige Tungusic volkeren, opgericht in 713) in het noorden, als "invloedsfeer" maar als onafhankelijke staten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silla floreerde en werd cynisch ten opzichte van Tang China. Het verzwakte zodra Tang China verzwakte. De Silla elite werd ineffectief en er waren verschillende opstanden in 770, gevolgd door het doden van de Silla koning in 780. Dit was het begin van een lange periode van rivaliserende heersende familielijnen en constante staatsgrepen en moorden. Banditisme nam toe onder de lagere bevolking. De handel werd uitgebreid in deze tijd van desintegratie van de staat en Koreaanse handelaren vestigden gemeenschappen in het noordoosten van China. Boerenopstanden braken uit in 889 en in de komende decennia warden verscheidene pogingen gedaan om nieuwe staten op te richten. In 918 werd de staat van Koroyo (verkort van de oude naam Koguryo) opgericht en daarna in staat om Silla heerser te onderwerpen in 935. Het veroverde zijn laatste rivaal, de later Paikche staat, in 936. Zo begon de Koroyo dynastie, in tijdperk van 918-1392.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Silla Dynastie 618 - 935

Koning Chin Hung verenigde de koninkrijken van Korea om de Silla dynastie te vestigen. Deze periode staat bekend om zijn vele ontwikkelingen in Korea. Van belang voor martial kunstenaars is de oprichting van de Hwarang Chungshin (geest van de bloeiende jeugd) orde. Deze orde trainde de elite van aristocratische jeugd van Korea tot grote militaire en geestelijke leiders. Ze werden opgeleid in allerlei lege hand gevechten evenals in de boeddhistische leer van de Maitreyanna sekte (toekomstige of messias Buddah). Gedurende deze periode werd de Koreaanse kunst van Soo Bahk Bup Sol (hand slag methode) geformuleerd. Het ontwikkelde zich later tot Soo Bahk Do.

 
Koroyo Dynastie 935 - 1392

In 935 werd de Silla dynastie vreedzaam omvergeworpen door Wang Kon, die de Koroyo dynastie vestigde (de naam werd gekozen als een verkorte vorm van Koguryo). Gedurende deze tijd bloeide Bahk Soo Do op en grote stappen werden gemaakt in de ontwikkeling ervan. Martial arts handhaafde haar populariteit in Korea tot aan de Koryo-dynastie (935-1392). Tijdens deze dynastie werden de beoefende Martial arts aangeduid als Subak (in meer moderne tijden is dit nog steeds aangeduid als Soo Bahk Do) en ze werden beoefend door het leger als een vaardigheid om de gezondheid te verbeteren, als een sportieve activiteit en als een krijgskunst. Toen warden de eerste Martial arts wedstrijden gehouden voor toeschouwers.

Tijdens de Koroyo periode werd literatuur gecultiveerd en hoewel het boeddhisme de staatsgodsdienst bleef, controleerde het confucianisme-ingevoerd uit China tijdens de jaren Silla - de overheidstructuur. In 1231, vielen  Mongoolse troepen binnen uit China en begon een oorlog die met tussenpozen werd gevoerd voor zo'n 30 jaar. Vrede kwam toen de Koroyo koningen Mongoolse heerschappij aanvaardden en een lange periode van Koryo-Mongoolse alliantie volgde. In 1392, greep Yi Song-gye de troon met de hulp van de Ming-dynastie (die had de Mongolen in China vervangen).

De Hwarang

Veel van de invloed van de Hwarang traditie komt door de komst van Koning Chinhung (AD 540), die ook een Hwarang was. Het Hwarang systeem bestond vóór Koning Chinhung, maar hij was de persoon die de macht en kracht van dit systeem binnen zijn administratie en militaire systeem sterk ontwikkelde. Na zijn aankomst volgde een lange periode van oorlogen van expansie met het grotere koninkrijk in het noorden, Koguryo. Echter, voordat de noordelijke koninkrijken werden aangevallen, verdreef Koning Chinhung de Japanse kolonies in het oosten, die met de Yamato clan van Japan een alliantie hadden. Tien jaar later bracht koning Chinhung zijn legers naar de vruchtbare valleien van West- en Centraal-Korea, tussen de Han en Imjin rivieren. Dit was het Paikche koninkrijk en de verovering van het rivierengebied Han-Imjin bracht grote rijkdom voor Silla door de overname van de rijkste landbouwgronden op het schiereiland, aanvullende militaire dienst en de arbeid van de boeren. Deze verovering opende ook een eenvoudiger route naar China door havens van de Gele Zee. Vanwege de Hwarang krijgers van Silla, werden deze drie landen voor de eerste keer verenigd.

Deze krijgers waren getraind in de kunst van Taek Kyon. Ze richttten in eerste instantie een militaire academie op voor de jonge adel van Silla. Dit werd later een vereniging  genaamd Hwarang-do of in het Engels vertaald, "de weg van de bloeiende mannelijkheid". Deze vereniging nam Taekyon aan als onderdeel van haar basis-trainingsregime. De studenten van Hwarang-do waren alle leden van de jonge adel. Ze werden opgeleid in verschillende disciplines: geschiedenis, confucianistische filosofie, ethiek, boeddhistische moraal, paardrijden, boogschieten, zwaard vechten, militaire tactiek en Tae Kyon. De leidende beginselen van dit onderwijs waren gebaseerd op de vijf codes van menselijk gedrag, zoals vastgesteld door de boeddhistische geleerde Wonkang.

Deze codes zijn:

  • wees trouw aan je land

  • wees gehoorzaam aan je ouders

  • weesbebetrouwbaar naar vrienden

  • nooit terugtrekken in gevecht

  • maak nooit een dode voor niets

Deze vijf codes van moreel gedrag en het gedrag worden weerspiegeld in de zogenaamde tien artikelen van trouw in Tang Soo Do (het elfde artikel:  om te doden met eer )

De tien artikelen van trouw zijn:

1. Trouw aan je land

2. Gehoorzaamheid aan je ouders

3. Liefdevol tussen man en vrouw

4. Samenwerking tussen broeders

5. Houd vriendschap in ere

6. Respect voor de ouderen

7. Respect voor leraar en student

8. Ken het verschil tussen goed en kwaad

9. Niet terugtrekken in gevecht

10. Altijd afmaken waaraan je begint

 

De Hwarang reisden door het schiereiland om meer over de regio's en mensen leren. Deze reizende strijders waren verantwoordelijk voor de verspreiding van Tae Kyon in Korea tijdens de Silla dynastie. Gedurende deze periode bleef Taekyon voornamelijk een sport en recreatieve activiteit ontworpen om de fysieke conditie te verbeteren maar het was een uitstekend zelfverdediging systeem . Het was pas tijdens de Koroyo dynastie dat de focus van de kunst werd veranderd . Gedurende deze tijd , werd Taekyon bekend als Subak en het veranderde van een fitness-systeem naar een vechtkunst. Gedurende deze periode waren de primitieve vechtsporten zeer populair in de oorlogvoering. Dit is duidelijk door muurschilderingen, ruïnes, en overblijfselen die Tang Soo Do in die tijd afbeeldden.

 

Wat is Tang Soo Do?

Tang Soo Do is zowel een harde als  zachte stijl, die zijn hardheid voor een deel van Soo Bahk Do heeft en zijn zachte vloeiende bewegingen van de Noord-Chinese systemen .

Tang Soo Do is een samengestelde stijl, zijnde 60 % Soo Bahk Do, 30 % Noord-Chinees en 10 % Zuid-Chinees.

 

Tang Soo Do Moo Duk Kwan is een broederschap en school van het stoppen van innerlijke en uiterlijke conflicten en het ontwikkelen van deugd volgens de manier van de waardige hand. Het is een klassieke krijgskunst en het doel ervan is om elk aspect van het zelf te ontwikkelen, met het oog op een volwassen persoonlijkheid te creëren die volledig intellect, lichaam, emoties en geest integreert. Deze totale integratie helpt om een persoon te creëren, die vrij is van innerlijk conflict en die kan omgaan met de buitenwereld op een volwassen, intelligente, oprechte en deugdzame manier.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Moderne begintijd

Grand Master Whang Kee

Japan viel Korea binnen en bezette het land in 1909. Vechtsporten werden verboden en Martial arts beoefenaars werden gedwongen om in het geheim te trainen.

In november 1914 werd Grootmeester Whang Kee geboren, een Martial arts wonderkind, Whang Kee bracht zijn vroege jaren door met oefenen en perfectioneren van zijn vaardigheden in Tae - Kyon en Soo Bahk Do door middel van geheime opleiding en studie van studieboeken. Hij was 7 jaar oud toen hij voor het eerst in aanraking kwam met Martial arts en werd zo gegrepen door wat hij zag, dat hij wist dat hij wilde trainen als een Martial artiest. Vele verzoeken van Grootmeester Whang Kee om te worden opgeleid werden afgewezen, omdat men van mening was dat hij te jong was, maar zijn vastberadenheid was zo groot dat hij besloot in de bergen rond Jangdan te gaan en alleen te oefenen. Met de leeftijd van 21 had hij al een reputatie van expertise in Soo Bahk Do en Tee - Ryun.

 

In 1936 werd Grootmeester Whang Kee gearresteerd door de Japanners en gevangen gezet voor het overtreden van de Japanse martial law. Hij werd ter dood veroordeeld. Gelukkig wist hij te ontsnappen en vluchtte naar Mantsjoerije. Daar ontmoette hij meesters van de Chinese Ghuan Fa.

Eén zo'n meester werd meester Yang genoemd. Meester Yang beoefende de Tang methode van Martial kunstenaarschap. Nadat aanvankelijk zijn verzoeken om te worden opgeleid afgewezen werden werd de wens van Whang Kee eindelijk vervuld en werd hij opgeleid van 1936 - 1945. De ervaring en kennis geleerd van Meester Yang, gecombineerd met zijn zorg voor de mensheid en de verbetering van iemands karakter vormde de basis voor Moo Duk Kwan (Martial deugd instituut) in de geest van GM Whang Kee. De stad Manchuri, in de buurt van de Russische grens is de onbevestigde locatie waar grootmeester Whang Kee zijn ballingschap doorbracht in Mantsjoerije.

Na de bevrijding van Korea in 1945, keerde Grootmeester Whang Kee naar zijn geboorteland waar hij begon te het onderwijzen in een combinatie van de Chinese "Tang" kunst en Soo Bahk Do. Deze kunsten leggen meer nadruk op de hand technieken dan Tee Qwon doen en ze integreren stoten, vegen en drukpunt technieken.

 

Op 9 september 1945, zijn 31ste verjaardag, opende Grand Master Whang Kee zijn eerste school van Moo Duk Kwan in treintation in Seoel. Dit wordt beschouwd als de geboortedag van de Moo Duk Kwan en is officieel geregistreerd als Dae - Han Soo Do Bahk vereniging en over de hele wereld bekend als Tang Soo Do.

 

Helaas, doordat de Koreaanse cultuur onder Japanse heerschappij onderdrukt werd, waren de mensen niet klaar voor zijn nieuwe ideeën en zijn school werd geen succes. Onverschrokken zocht Grootmeester Whang Kee naar manieren om de de Moo Duk Kwan stijl voort te zetten. Hij deed dit door de naam te veranderen naar Tang Soo Do, dat aanvaardbaarder voor het Koreaanse volk vanwege het feit dat de betekenis vergelijkbaar was met de Karate, onderwezen door de Japanners. Alleen dit was Koreaans. Dit lukte, Tang Soo Do bloeide op en verspreidde zich naar vele landen over de hele wereld in de daarop volgende jaren.

Tang Soo!

Whang Kee geschiedenis traditional tang soo do federation nederland
geschiedenis traditional tang soo do federation nederland
geschiedenis traditional tang soo do federation nederland
geschiedenis traditional tang soo do federation nederland
traditional tang soo do federation nederland
bottom of page